Regulamin

 


             REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HOMEANDGARDEN24

I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego HomeAndGarden24

5. Sklep internetowy HomeAndGarden24– serwis internetowy dostępny pod adresem https://homeandgarden24.pl/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia;

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy HomeAndGarden24 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu;

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://homeandgarden24.pl/.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy HomeAndGarden24, działający pod adresem https://homeandgarden24.pl/, prowadzony jest przez:

 • Nazwa: E-Imperium Grzegorz Taborowski,
 • Adres: Kolonia Bałucz 12, 98-100 Łask,
 • NIP: 8311614671 
 • REGON : 522681303
 • Nr. telefonu: +48 534 456 332

4. Niniejszy regulamin określa w szczególności: o zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego; o warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;

5. W celu korzystania ze sklepu internetowego klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa HomeAndGarden24 zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://homeandgarden24.pl/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Rejestracja w ramach sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i jego akceptacji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron sklepu. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. HomeAndGarden24 może pozbawić klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez klienta regulaminu, a w szczególności, gdy klient: o podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, o dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego, o dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez HomeAndGarden24 za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci internetowych lub godzące w dobre imię sklepu HomeAndGarden24

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do: o korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet. o niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, o korzystania ze sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, o niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), o korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla HomeAndGarden24 o korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://homeandgarden24.pl/ i dokonać wyboru towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych towarów przez klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia – klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia.

6. Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z HomeAndGarden24 Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu zamówienia klienta do systemu informatycznego sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności zamówienia z regulaminem. Po zawarciu umowy, klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z regulaminem.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://homeandgarden24.pl/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji zamówienia oraz faktury VAT.

V. Metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny: o płatność elektroniczna Przelewy24 o przelewem tradycyjnym na numer konta bankowego: Alior Bank o Płatność ceny zamówienia następuje w formie wybranej przed złożeniem zamówienia. O Termin płatności wynika z formy płatności wybranej przez Zamawiającego. Poza płatnością za pobraniem, płatność następuje po zawarciu Umowy sprzedaży, a przed dostawą i wydaniem rzeczy i za pobraniem- płatność u kuriera firmy Inpost o zapłata kartą płatniczą: VISA, MasterCard.

3. Operatorem płatności realizowanych przez karty płatnicze w sklepie internetowym HomeAndGarden24.pl jest  Blue Media S.A.

4. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Pozostałe formy płatności:

1.Przelew natychmiastowy:

Chcesz zacząć korzystać z szybkich przelewów online podczas zakupów lub płatności w internecie? Skorzystaj z poniższej instrukcji.

 • Dodaj potrzebne rzeczy do koszyka i przejdź do płatności. W pierwszym kroku wybierz płatność z użyciem bramki płatniczej Blue Media.
 • Następnie kliknij logo banku, w którym masz konto, żeby właśnie z niego zlecić płatność.
 • Potwierdź wybór klikając przycisk Zamawiam i płacę (lub podobnie brzmiący).
 • Przekierujemy Cię wówczas na ekran logowania do Twojego banku – zaloguj się i potwierdź płatność (dane do przelewu będą automatycznie uzupełnione).
 • I gotowe! Twoja płatność za zakupy została zrealizowana.

 3.Płatność BLIK:

Jeżeli chcesz zacząć korzystać z BLIK-a podczas zakupów w internecie – zapoznaj się z poniższą instrukcją, która pokaże Ci krok po kroku jak zlecić taką płatność.

 • Gdy skompletujesz swoje zamówienie, przejdź do koszyka i rozpocznij proces płatności wybierając płatności online Blue Media . Następnie wybierz opcję płatności BLIK.
 • Zobaczysz wówczas pola do wpisania 6-cyfrowego kodu BLIK (znajdziesz go w aplikacji mobilnej swojego banku – możesz go skopiować).
 • Po wklejeniu lub ręcznym wprowadzeniu kodu BLIK, zostaniesz poproszony o potwierdzenie płatności w aplikacji mobilnej banku.
 • To wszystko! Twoja płatność BLIK została poprawnie zrealizowana.

4.PayPo Kup teraz, zapłać za 30 dni:

 Korzystając z płatności online Blue Media, możesz płacić za swoje zakupy w internecie z użyciem wygodnych i bezpiecznych metod. Jedną z nich jest "Kup teraz, zapłać później" (płatność odroczona) – dzięki której możesz zapłacić za swoje zakupy w terminie do 30 dni bez żadnych dodatkowych kosztów. Żeby ułatwić Ci korzystanie z tej metody płatności – przygotowaliśmy instrukcję, która przeprowadzi Cię przez ten proces krok po kroku. Usługa jest dostępna dla zakupów o wartości od 100 do 2500 PLN.

 •  Gdy skompletujesz już swoje zamówienie, przejdź do koszyka i rozpocznij proces płatności wybierając płatność z użyciem bramki płatniczej Blue Media.
 • Następnie wybierz metodę "Kup teraz, zapłać za 30 dni " (oznaczona znakiem PayPo).
 • Wypełnij krótki formularz. Potwierdź dane z formularza logując się do swojej bankowości internetowej. Zatwierdź chęć skorzystania z usługi kodem SMS i gotowe!
 • "Kup teraz, zapłać za 30 dni " pozwala zrobić zakupy w dowolnym momencie – bez konieczności natychmiastowej zapłaty.
 • Należność można uregulować w terminie 30 dni – nie ponosząc przy tym żadnych dodatkowych kosztów.

 Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie weryfikacji jest Blue Media S.A. Natomiast finansowania udziela firma Smartney – nasz zaufany partner i członek Związku Przedsiębiorstw Finansowych.

5. Płatność przez pobranie:

 Płatność za pobraniem to jedna z opcji płatności online. W odróżnieniu do najpopularniejszej formy, czyli przelewów, transakcja nie jest realizowana przed otrzymaniem zakupionego produktu. Wybierając płatność za pobraniem, płacimy za wysyłkę dopiero w momencie jej odbioru. Oznacza to, że płacisz za produkt, kiedy dostawca ci go wręcza lub kiedy zjawiasz się po odbiór na poczcie, lub w innym punkcie odbioru przesyłek.

VI. Warunki dostawy

1. Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć rzeczy będące przedmiotem tej umowy na adres wskazany w Zamówieniu, natomiast Zamawiający jest zobowiązany te rzeczy odebrać.

2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć rzeczy niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży jednak nie później niż w ciągu 7 dni, chyba że strony Umowy sprzedaży dokonały innego indywidualnego uzgodnienia w tym zakresie.

3. Termin dostawy, gotowości do wysyłki lub inne terminy prezentowane w Sklepie przy zamawianych rzeczach są terminami orientacyjnymi i nie wiążą Sprzedawcy.

4. Sprzedawca realizuje Zamówienia w kolejności ich wpłynięcia.

5. Sprzedawca udostępnia w Sklepie następujące formy dostawy: a) dostawa na adres odbiorcy, b) dostawa do paczkomatu InPost

6. Zamawiający jest informowany przed złożeniem Zamówienia jakie formy dostawy są dostępne ze względu na charakter i wartość zamawianych rzeczy oraz o ich kosztach.

7. Zamawiający ma prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu i przed jej odbiorem od przewoźnika.

8 . Zwrot towarów należy kierować pod adresem: ul.Piotrkowska7/1, 98-100 Łask

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub mailem na adres homeandgarden24sklep@gmail.com, w terminie 30 dni.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.

3. W sytuacji, gdy konsument po uprzednim zgłoszeniu żądania wykonania usługi, korzysta następnie z prawa do odstąpienia od umowy, ma on wówczas obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez przedsiębiorcę do chwili odstąpienia od umowy.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta.

VII. Dodatkowe gwarancje przy sprzedaży Towarów w Sklepie

HomeAndGarden24 nie jest producentem Towarów i na sprzedawane produkty nie udziela dodatkowej gwarancji. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może również zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanych.

VIII. Reklamacje:

Reklamacja produktu możliwa jest z tytułu rękojmi, a podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego względem Kupującego są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym. Sprzedający wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Kupującego niebędącego konsumentem zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

Rękojmia miedzy Kupującym a Sprzedającym obowiązuje 2 lata od momentu wydania towaru ze sklepu.

Złożenie reklamacji wymaga od Kupującego zgłoszenia korzystając z formularza Sprzedającego lub w każdej innej, dopuszczalnej, ale najlepiej trwałej formie. Niezbędnymi informacjami w zgłoszeniu są dane Kupującego (m.in. imię i nazwisko, nazwa organizacji, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu), numer dowodu zakupu (np. zamówienia, paragonu lub faktury), szczegółowy opis problemu wraz z datą jego wystąpienia i żądanie wobec Sprzedającego.

Jeżeli otrzymane informacje nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, to Sprzedający zwróci się do Kupującego o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Kupujący obowiązany jest dostarczyć wadliwy produkt do Sprzedającego w celu rozpatrzenia reklamacji. W przypadku Kupującego będącego konsumentem koszt dostarczenia produktu ponosi Sprzedający, a w przypadku Kupującego niebędącego konsumentem ponosi go on sam

Sprzedający rozpatrzy reklamację niezwłocznie, w terminie do 14 dni liczonych od dnia jej złożenia z zastrzeżeniem otrzymania niezbędnych informacji w zgłoszeniu, a także dostarczenia wadliwego produktu. Brak ustosunkowania się Sprzedającego we wspomnianym terminie oznacza, że reklamacja uważana jest za uzasadnioną.

IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. o Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.). o Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.). o Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

3. Informujemy, że zobowiązujemy się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów między HomeAndGarden24, a Konsumentem jest: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi dostępny pod adresem: http://www.wiih.lodz.pl. Konsument może do tego podmiotu złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

X.Polityka prywatnosci i plikow cookies

1. Administrator – przedsiębiorca działający pod nazwą działalności E-Imperium Grzegorz Taborowski i posługujący się numerem REGON: 522681303 oraz numerem NIP: 8311614671, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki, z siedzibą Kolonia Bałucz 12 98-100 Łask i adresem Kolonia Bałucz 12, 98-100 Łask , który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, a) Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem http://homeandgarden24.pl/  b)Użytkownik – użytkownik końcowy lub abonent w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., nr 171, poz. 1800 ze zm.)

2. Wykonując obowiązki nałożone przez ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne poniżej wskazuje się sposób przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym Użytkownika. Poprzez informacje zawarte w niniejszym dokumencie Użytkownik zostaje poinformowany o:

a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji, b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.

3.Serwis prowadzony przez Administratora wykorzystuje pliki Cookies. Przez "pliki Cookies" należy rozumieć porcje informacji zapisane w formie tekstu, wysyłane przez serwer na którym znajduje się Serwis i zapisywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika.

4. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są przez Administratora w celu dostarczenia usługi świadczonej drogą elektroniczną, a także w celach statystycznych i marketingowych. Informacje te nie zawierają danych osobowych ani informacji poufnych.

5. Użytkownik w każdej chwili może przejrzeć i usunąć pliki Cookies zapisane na swoim urządzeniu końcowym w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej.

6. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć obsługę przyjmowania plików Cookies w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej, jednak może to uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora.

7. Administrator informuje, że przechowuje zapytania HTTP kierowane serwera obsługującego Serwis w celu analizy i optymalizacji pracy tego serwera oraz Serwisu. Odwiedzane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL, a informacje przechowywane w plikach logów serwera są następujące: - publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie w tym może to być bezpośrednio komputer użytkownika, - nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa, - czas nadejścia zapytania, - kod żądania http, - kod odpowiedzi http, - adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (tzw referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez odnośnik, - informacje o przeglądarce użytkownika, - informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP 8. Dane przechowywane w plikach logów serwera są anonimowe i nie są kojarzone z konkretnymi osobami odwiedzającymi Serwis.

XI. Regulamin sprzedaży Towarów outletowych w Sklepie Internetowym

Pojęcia użyte w Regulaminie sprzedaży Towarów outletowych w Sklepie Internetowym oznaczają:

1. Towar outletowy – określane łącznie, Towar outletowy w „stanie doskonałym” oraz Towar outletowym w „stanie dobrym”.

2. Towar outletowy w „stanie doskonałym” - Towar, wolny od wad wraz z kompletnym wyposażeniem, którego oryginalne opakowanie zostało otwarte lub uszkodzone.

3. Towar outletowy w „stanie dobrym” – Towar, noszący ślady ekspozycyjne albo krótkotrwałej eksploatacji, typu: odbarwienia, rysy, drobne uszkodzenia niewypływające na funkcjonalność, w pełni sprawny funkcjonalnie wraz z kompletnym wyposażeniem, którego oryginale opakowanie zostało otwarte lub zostało uszkodzone albo posiadający opakowanie zastępcze.

  I Postanowienia ogólne

1. Regulamin sprzedaży Towarów outletowych w Sklepie Internetowym określa zasady nabywania Towarów outletowych w Sklepie Internetowym.

2. O ile z Regulaminu sprzedaży Towarów outletowych w Sklepie Internetowym nie wynika inaczej do Towarów, w szczególności do Zamówień i Umów sprzedaży Towarów outletowych stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące Towarów. I

II. Umowy sprzedaży Towarów outletowych

1. Zamówione Towary outletowe mogą zostać dostarczone przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres, na terenie Polski.

2. Dla Towarów outletowych nie stosuje się dostawy do wskazanego przez Klienta Sklepu fizycznego lub Punktu Odbioru.

3. Dla Towarów outletowych Usługa Dodatkowa nie jest świadczona w Sklepie fizycznym.

III. Rękojmia i Gwarancja

1. Towary outletowe w „stanie doskonałym” są wolne od wad.

2. Towary outletowe w „stanie dobrym” nie są wolne od wad i posiadają wady rodzajowo zdefiniowane w art. I.3. Regulaminu sprzedaży Towarów outletowych w Sklepie Internetowym.

3. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada, jeżeli Towar outletowy ma wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym Ustawą KC, z tym, że: i) wymiana Towarów outletowych w „stanie doskonałym” następuje na inne, takie same co do gatunku Towary w „stanie doskonałym”, a wymiana Towarów outletowych w „stanie dobrym” możliwa jest na inne, takie same co do gatunku Towary w „stanie dobrym”, o ile są dostępne lub ich wymiana nie powoduje nadmiernych kosztów. Wymiana Towarów outletowych na takie same co do gatunku Towary możliwa jest po wcześniejszej dopłacie różnicy pomiędzy ceną reklamowanego Towaru outletowego, a ceny Towaru, na jaki Towar outletowy ma zostać wymieniony.

4. Usługodawca nie jest gwarantem Towarów outletowych.

5. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej Towary outletowe (Gwarancja Towarów outletowych) jej warunki są udostępniane przy Towarze outletowym, w Sklepie Internetowym. Uprawnienia z tytułu Gwarancji Towarów outletowych należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru outletowego.

XII. Postanowienia końcowe

1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy THE NEW LOOK a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

4. Regulamin został ustanowiony dnia 04-08-2022 przez przedsiębiorcę: E-Imperium Grzegorz Taborowski, pod adresem: Kolonia Bałucz12 98-100 Łask, NIP: 8311614671 REGON: 522681303

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl